POZIV OBČINE TOLMIN - oddaja pobud za spremembo namenske rabe zemljišč za pripravo novih sprememb in dopolnitev OPN