Krajevni odbor Zveze borcev za vrednote NOB Volče

Krajevna organizacija Zveze združenj borcev NOB Volče je bila ustanovljena v letu 1948. Vanjo so bili vključeni aktivni udeleženci NOB 1941-1945, taboriščniki v italijanskih in nemških taboriščih v času NOB ter terenci, ki so bili vključeni v ilegalno aktivno delo pomoči narodnoosvobodilnemu gibanju na terenu. Po vojni je organizacija štela preko 150 članov in vključevala članstvo vseh petih vasi krajevne skupnosti Volče. Organizacija je po vojni uredila skupno grobnico padlih 14 partizanov na volčanskem pokopališču, ki so izgubili življenje v spopadih s sovražnikom na območju KS in ki niso bili domačini. V letu 1965 je bila grobnica dograjena s spomenikom. Na čiginjskem polju ob tovarni Gostol je KO ZB Volče v letu 1970 postavilo spomenik vsem padlim in umrlim v taboriščih iz naših krajev. Na Kovačič planini je postavila v letu 1966 spominsko obeležje bojem Gregorčičeve brigade ob pohodu v Slovensko Benečijo v maju 1943. Zbrala je podatke o delu protifašističnih organizacij v času NOB v KS  (KP, OF, AFŽ, SKOJu, NOO, podatki o udeležencih v NOB itd.) in o pomembnih dogodkih narodnoosvobodilnega gibanja v vojnem in tudi povojnem času do kočne priključitve  Primorske k Jugoslaviji.

V letu 2000 se je organizacija s spremembo  republiškega statuta  preimenovala v Krajevno organizacijo Zveze borcev za vrednote NOB in spremenila tudi kriterije za članstvo, ko so bili  dotlej le samo aktivni udeleženci NOB, od tega leta dalje pa se vključijo lahko novi mlajši člani, ki sprejemajo načela, ki so bile vrednote v času NOB in za katere se je norodnoosvobodilno gibanje borilo in ki so zapisane v statutu organzacije, kot so: pravičnost, solidarnost, tovarištvo, socialna enakopravnost, domoljubnost in nacionalna zavednost, pravica do izobraževanja mladih in do dela in pravične porazdelitve ustvarjenih dobrin, boj za mir in mednarodno sožitje itd.

V organizaciji, ki danes šteje 49 članov, je samo še nekaj članov udeležencev NOB. Organizacija ima svoj prapor in skrbi za spominska obeležja NOB in za zgodovinsko kroniko naših krajev iz časa NOB. Ohranja spomin in zgodovinska dejstva epopeje slovenskega naroda za njegovo osvoboditev na zapadnih mejah naše domovine in se bori za vrednote, ki naj zagotavljajo slovenskemu narodu svobodnost, enakopravnost in razvoj ter dostojanstvo slehernemu našemu državljanu, in za ohranjanje zgodovinskih resnic NOB.

Krajevna organizacija ZB za vrednote NOB Volče tvorno sodeluje s Krajevno skupnostjo in prevzema nekatere aktivnosti, kot so: vsakoletna komemoracija ob prvem novembru, srečanje na Kovačič planini kot spomin na dogodke iz NOB in za sožitje danes in jutri ob meji s slovensko manjšino v Benečiji za Kolovratom, ki se navezuje na našo KS, praznovanje pomembnih zgodovinskih obletnic iz NOB  itd.

Krajevno organizacijo zastopa njen izvoljeni predsednik.

Oznake: 
Življenje sooblikujejo